MEVZUAT

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Madde 1 –Bu yönetmeliğin amacı: Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik; eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendi ve 43 üncü maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 179 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
b) Bakan: Sağlık Bakanını, 
c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini, e) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbı yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları, f) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş: Bakanlıkça yeterliliği tespit edilerek onaylanmış kurum ve kuruluşları, 
g) Merkez: İlkyardım eğitici eğitmeni ve ilkyardım eğitimi veya bunlardan sadece birini vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu, h) Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak Merkez açılacaksa, Merkez Müdürünün koşullarını taşıyan Müdür Yardımcısını, 
ı) Eğitimci Eğitmeni: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup, eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından verilen eğitimci eğitimi programına katılarak serfika almış kişiyi,
 i) Mesul Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksek okul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak merkez açılacaksa, mesul müdür koşullarını taşıyan müdür veya müdür yardımcısının, j) İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğiticisi sertifikası almış sağlık personelini, 
k) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi, 
 l) Denetim Ekibi: En az biri hekim olmak üzere sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi ifade eder,
 m) İlkyardım Eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimdir.”

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 5 – Genel Müdürlük, Müdürlükler, eğitim hastaneleri üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, sağlık ile ilgili meslek kuruluşları ve merkezler ilkyardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir.
Eğitimci eğitimi vermek isteyen kuruluşlar: Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu bölüm, eğitim konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirtilen bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, EK 1’ de belirtilen “Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” verilir.
EK 2’ de belirtilen “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” müdürlükçe düzenlenir.
Yetki belgesi düzenlen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları mesul müdürü tarafından imzalanarak, Genel Müdürlükçe onaylanır.
Madde 6 – İlkyardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktoru dışındaki sağlık personeli beş gün (40 saat) lük eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursu verilir ve eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” (EK 4) düzenlenir.
Tıp doktorları ise üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” (EK 4) düzenlenir.
Eğitimci eğitmeni olmak isteyen sağlık personeli ise ilkyardım eğitmeni olarak en az beş ilkyardımcı eğitimi verdiğini belgelediği takdirde beş gün (40 saat) lük eğitimci eğitmenliği kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “Eğitimci Eğitmeni Sertifikası” (EK 3) düzenlenir.
Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir.

Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitimcisi eğitimlerini katılımcı sayısı asgari beş, azami on beş kişi olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezlerin Özellikleri, Başvuru, Açma İşlemleri ve Müdürlüğün Sorumlulukları Merkezler

Madde 7- Merkezler, müstakil olarak veya başka bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak açılır. Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, hizmet verdikleri mekanda aynı zamanda eğitim de verebilirler.
Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezleri ve İstasyonları bünyelerinde, acil tıbbi yardıma destek olarak ilkyardım eğitiminin yaygınlaştırılması amacı ile, eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi düzenleyebilirler.
İlkyardım eğitimi, azami yirmi kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmesi için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine olanak veren kişi başına asgari üç buçuk metre kare, kullanım alanı olan en az 20 metrekarelik eğitim salonu, idari odası, eğitmen odası, lavabo ve tuvaletin bulunduğu mekanlarda verilir.
Merkezler, ilkyardım ve eğitici eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu asgari şartlarını taşıması halinde aynı il sınırları içinde olmak şartıyla diğer uygun mekanlarda da verebilir.
Eğitimde kullanılacak asgari araç ve gereçler EK- 5’de belirtilmiştir.
Merkez Açma Yetkisi Bulunanlar
Madde 8 – İlkyardımcı yetiştirmek amacıyla bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarına bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde Merkez açma izni verilir. En az on kişinin müracaat etmesi halinde Müdürlükçe de eğitim düzenlenebilir.
Merkez Açma İşlemleri
Madde 9 – Merkez açacak olanlar, bizzat kendileri veya mesul müdürlükleri vasıtasıyla, Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Başvuruya istinaden, Müdürlük Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi denetim ekibince, fiziki mekan, ilkyardım araç-gereçleri yerinde görülerek, bir ön inceleme raporu hazırlanır.
Ön inceleme raporu uygun olan başvurular aşağıdaki belgeler iki nüsha olarak bir dosya halinde hazırlanır.
a) Merkezin unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresini belirten ve merkezin açılış ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi,


b) Merkez, bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,


c) Vakıf veya derneklerden noter tasdikli tüzük veya ana sözleşmenin bir örneğini,


 d) Mesul müdürün nüfus cüzdanı örneği,


e) Merkezlerde çalışacak eğitimcilerin ve mesul müdürün, Bakanlıkça verilmiş veya onaylanmış “İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları” nın birer örneği mesul müdür sertifikasının aslı, merkezin ilgili biriminde asılı bulunacaktır,


f) Merkezde çalışacak ilkyardım eğitimcilerinin, herhangi bir kamu kuruluşundan görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri,


g) Merkezin bütün odalarını gösterir krokisi,

 
h) Yönetmeliğin EK – 5 sayılı cetvelinde gösterilen mesul müdür tarafından imzalanmış: araç, gereç ve malzeme listesi ile, Genel Müdürlükçe onaylanmış eğitim müfredatının, kitap, slayt, broşür ve benzeri her türlü eğitim materyalinin, onay belgesi,


i) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge,

Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak merkezlerde, yalnızca ikinci fıkranın (a), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler ve eğitimin yapılacağı mekanın krokisi istenir.

Başvurunun Değerlendirilmesi
Madde 10 – Başvuru dosyası Müdürlük tarafından incelenerek eksiklikleri var ise, ilgililere yazılı olarak bildirilir. Başvuru dosyasının Acil Sağlık Hizmetleri Şubesince incelenmesi sonucunda uygun görülen merkezlere, Müdürlük tarafından “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” (EK 6), “Mesul Müdürlük Belgesi” (EK 7) ve “İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi” (EK 8) düzenlenir. Belgelerin aslı, mesul müdüre imza karşılığında verilir, suretleri başvuru dosyasında saklanır. Müdürlüğün Sorumlulukları
Madde 11 – Müdürlüğün, Merkezin açılış, işleyiş ve denetimleri ile diğer hususlardaki sorumlulukları şunlardır;
a) “Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülen başvuru dosyalarını Genel Müdürlüğe iletmek,


b) “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülenlere bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri düzenlemek,

 
c) Merkezleri, Yönetmelikte belirlenen sürelerde Denetim Ekipleri marifetiyle olağan veya olağanüstü denetlemek,


d) Sınavlara gözetmen olarak Denetim Ekibi görevlendirmek,

 
e) Sınavda başarılı olanlara “İlkyardımcı Sertifikası” (EK 9) ve “İlkyardımcı Kimlik Belgesi” (EK 10) düzenlemek,

f) Eğitimci Eğitimi veren Kuruluş ve Merkezlere ve ilkyardımcılara ait kayıtları EK 11’de belirtilen şekilde tutmak.

 g) Bu görevleri Müdürlük adına, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşların ve Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları
Eğitmen Sayısı;
Madde 12 – Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni yetiştiren kuruluş ve merkezler, uygulamalı eğitimlerde her on katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışırlar.
Madde 13 – Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte sorumludur.
Mesul Müdür;
a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

 b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek,

c) Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek,

 d) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

 e) Şirket ortaklarından meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde Müdürlüğe bildirmek,
 f) İlkyardım eğitmeni ve adres değişikliklerini zamanında Müdürlüğe bildirmek,

g) Merkezde görevine son verilen veya ayrılan eğitimcilerin çalışma izin ve belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek, görevlerini yerine getirir.

Mesul Müdür, isterse sadece Merkezde İlkyardım eğitiminde veya belgesi varsa eğitici eğitiminde, eğitmenlik de yapabilir.